VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY: „inzerce na serveru UdalostiExtra.cz“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Oficiální logo provozovatele internetového serveru

1. Inzertní služby se poskytují na základě přijaté objednávky nebo na základě uzavřené písemné smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) konkretizují a doplňují každou objednávku i smlouvu uzavřenou mezi mediální agenturou BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, se sídlem: Tylova 992, Litvínov 43601, IČ: 648 55791 (dále jen provozovatel) a odběratelem inzertních služeb (dále jen inzerent) při poskytování inzertních služeb.

2. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejňovány na internetových stránkách provozovatele www.udalostiextra.cz, jsou k dispozici v tištěné podobě na adrese inzertního oddělení provozovatele a jsou nedílnou součástí objednávky reklamní kampaně. Podpisem písemné objednávky, smlouvy nebo jinak zasílané objednávky (e-mail, elektronickou poštou) potvrzuje inzerent, že je mu obsah VOP znám a že mu byl znám ještě před podpisem objednávky nebo smlouvy.

3. Přijetí objednávky inzerce potvrzuje provozovatel osobně při převzetí na objednávce nebo e-mailem na e-mailové adrese podle zadání inzerenta.

4. V objednávce je inzerent povinen uvést tyto údaje: obchodní firmu, sídlo, místo podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, způsob zaplacení ceny (bankovním převodem – bezhotovostní platbou) a inzerci a kontaktní informace pro zaslání potvrzení o přijetí objednávky a náhledu inzerátu ke korektuře. Jsou-li objednávány i další služby, je inzerent povinen uvést všechny údaje nutné pro zpracování objednávky dle typu požadované služby a pro poskytnutí služeb, které budou provozovatelem vyžádány nebo jsou pro daný typ služby obvyklé. Inzerent je povinen uvést platné kontaktní údaje pro příjem odpovědí.

5. Je-li inzerent zastoupen zmocněncem, je zmocněnec povinen k objednávce doložit originál plné moci nebo smlouvy, z níž zastoupení vyplývá. Originál daňového dokladu-faktury se zasílá jen zmocniteli, není-li zmocněnec plnou mocí zmocněn i k převzetí daňového dokladu. Tento bod se netýká agenturního zastoupení.

SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

6. Poskytované služby zahrnují zveřejnění reklamních a jiných textových a obrazových materiálů požadovaných inzerentem umístěním na serveru provozovatele (dále jen server), a to ve standardní i nestandardní podobě inzerce, a případně i další výslovně sjednané služby.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit zvláštní obchodní a platební podmínky, včetně ceny v případě žádané nadstandardní či specializované inzerce a jiné než standardní grafické či jiné doplňkové služby. Podpisem objednávky potvrzuje inzerent svůj souhlas s takovým plněním.

8. Inzeráty stylizované pro inzerci v neobvyklém uspořádání budou označeny informací „Reklama“ nebo „Komerční prezentace“ nebo „Placená inzerce“, popř. zkratkou PR.

9. Pokud není sjednán přesný termín zveřejnění a pozice inzerce, bude inzerce umístěna a zveřejněna v nejbližším možném termínu na pozici určené provozovatelem.

PODKLADY PRO INZERCI

10. Reklamní a textové materiály (dále jen podklady) je povinen dodat inzerent, který odpovídá za včasné a bezchybné dodání podkladů pro inzerci, tj. za dodání podkladů ve formě použitelné pro vystavení na serveru a grafiky odpovídající technickým specifikacím (umístěné na www.udalostiExtra.cz ), ve stanovených termínech, nejdéle však do pěti pracovních dní před termínem umístění na server a způsobem určeným pro dodání podkladů.

11. Objednávky inzerce mohou být potvrzeny nejpozději v den dodání podkladů; v tento den musejí být též dodány podklady. Je-li požadována nestandardní inzerce nebo nelze-li ji technologicky provést, prodlužuje se tato doba o dobu potřebnou ke zpracování a přípravě prezentace inzerce. Tuto dobu určí provozovatel, popř. pracovník obchodního oddělení redakce nejpozději v den přijetí objednávky.

12. Inzerent odpovídá za obsah textových a obrazových předloh pro inzerci. Provozovatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen ověřovat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.

13. Podklady pro výrobu inzerce se inzerentům nevracejí.

14. Provozovatel není povinen zasílat inzerentovi upozornění na uveřejnění inzerátu nebo prezentace, ani zasílat náhled kampaně. V případě poskytnutí se jedná pouze o projevení dobré vůle, nikoli o povinnost.

KOREKTURA

15. Náhledy inzerátu budou poskytnuty inzerentovi ke korektuře pouze na jeho výslovnou objednávku či žádost. Pokud se v termínu určeném pro vyjádření inzerent k úpravě inzerátu nevyjádří způsobem odpovídajícím žádosti o vyjádření – emailem nebo osobně (korektura), předpokládá se, že s podobou inzerátu tak, jak mu byl zaslán, souhlasí. Není-li termín pro korekturu sjednán, činí 2 pracovní dny ode dne zaslání náhledu.

16. Inzerát bude uveřejněn ve standardní kvalitě webové prezentace, s přihlédnutím ke kvalitě dodaných podkladů a používané technologii.

ODMÍTNUTÍ UVEŘEJNĚNÍ INZERCE; ODPOVĚDNOST INZERENTA ZA OBSAH INZERCE

17. Provozovatel internetových stránek a serveru BJ-ExtraMedia-Jiří Berec (OSVČ) je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerce, jestliže její obsah, význam nebo provedení odporuje etickému Kodexu reklamy a zájmům provozovatele, může vést ke vzniku sporu mezi dotčenými osobami nebo je-li v rozporu s právními předpisy České republiky. Provozovatel není povinen inzerentovi sdělovat důvod odmítnutí inzerce. Je-li již uzavřena smlouva, má provozovatel právo od smlouvy kdykoli odstoupit.

18. Provozovatel má právo odmítnout uveřejnění inzerce a nepřijmout objednávku inzerce inzerenta, vůči kterému má nezaplacené pohledávky na zaplacení ceny za již uveřejněnou inzerci, nebo odmítnout plnění nebo nepokračovat v plnění až do úplného zaplacení dluhu.
18.1. Odmítnutí inzerce se považuje za odstoupení od smlouvy.

19. Pokud bude odmítnuta inzerce nebo provozovatel od smlouvy odstoupí, provozovatel vrátí inzerentovi částky za prezentaci zaplacené zálohově, nevznikl-li mu nárok na náhradu již poskytnutých plnění.

20. Inzerent v plném rozsahu odpovídá za obsah inzerce a za jakékoli porušení práva třetích osob obsahem inzerce, a to i v případě, že nároky třetích osob nebo sankce a povinnosti stanovené úředním rozhodnutím či opatřením jsou uplatňovány vůči provozovateli jako osobě či firmě, která ji na žádost inzerenta zveřejnila. Inzerent se zavazuje nahradit provozovateli veškerou škodu, která provozovateli vznikla v důsledku zveřejnění inzerce s právními či faktickými vadami obsahu inzerce, a uhradit všechny náklady, které provozovateli vznikly v souvislosti se zveřejněním právně i fakticky závadné inzerce, včetně nákladů na odškodnění dotčené osoby, pokuty a jiná obdobná plnění.

VÝPOVĚĎ SMLOUVY INZERENTEM

21. Inzerent může smlouvu vypovědět pouze v případě, že písemná výpověď bude provozovateli doručena nejméně 7 dnů před zahájením kampaně u inzerce pro internet. Bude-li písemná výpověď ze strany inzerenta doručena v době kratší, než je výše uvedená doba, bude provozovatelem výpověď akceptována pouze v případě, že bude inzerentem uhrazen stornopoplatek ve výši 100 % dohodnuté smluvní ceny předmětného inzerátu + DPH v zákonné výši.

22. Pokud inzerent nedodá včas podklady k inzerci v termínu určeném, aniž by smlouvu včas a účinně vypověděl, je povinen zaplatit provozovateli částku odpovídající 100 % z ceny objednané inzerce a příslušnou částku DPH (stornopoplatek). V případě zrušení objednávky, v níž je uplatněna zvláštní sleva (množstevní sleva apod.), nebo její části bude cena pro vypočtení stornopoplatku určena v plné výši bez sjednané slevy.

23. V případě zrušení objednávky, v níž je uplatněna zvláštní sleva (množstevní sleva), bude doúčtována poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla zrealizována, přičemž na takovou objednávku se nevztahují žádné další slevy.

ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ VADY

24. Provozovatel odpovídá inzerentovi za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností provozovatele stanovených zákonem či dohodnutých smlouvou, není-li dále stanoveno jinak. Výše škody, za kterou provozovatel odpovídá, je však omezena cenou objednané inzerce v konkrétní inzertní kampani.

25. Reklamace:v případě vad plnění provozovatele jím prokazatelně zaviněných má inzerent nárok na slevu z ceny odpovídající rozsahu nebo povaze vady nebo na náhradní plnění. Inzerent uplatní svůj nárok písemně bezprostředně po zjištění vad plnění, nejdéle však do 30 dnů od data přijetí faktury s vyúčtováním ceny plnění. Za datum přijetí se pro účely tohoto odstavce rozumí dva pracovní dny po odeslání faktury, není-li prokázáno pozdější přijetí faktury inzerentem.

26. Provozovatel je povinen se vyjádřit k písemné reklamaci inzerenta do 5 pracovních dnů od data přijetí reklamace. Pokud se provozovatel v této době nevyjádří, znamená to, že souhlasí s návrhem řešení reklamace obsaženým v písemné reklamaci inzerenta.

27. Inzerent má v případě zveřejnění zcela nebo zčásti nefunkčního, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na uveřejnění tzv. bezvadného náhradního inzerátu, avšak pouze v rozsahu, v němž byl význam a účel inzerátu vadou dotčen.

28. Inzerent nemá nárok na náhradu v případě použití odlišných barev v inzerátu, pokud nebylo závazné barevné provedení výslovně sjednáno.

29. Provozovatel neodpovídá za vadu inzerce, je-li způsobena nedostatky a vadami předaných podkladů, které nebylo možno běžnými postupy zjistit při potvrzení objednávky nebo při přijetí podkladů. Vznikla-li v důsledku vady předaných podkladů povinnost provozovatele uhradit třetí osobě provozovatele (smluvnímu dodavateli) zvýšenou cenu, náhradu škody nebo jiná plnění, je inzerent povinen tuto částku uhradit provozovateli, a to v plné výši.

30. Případné chyby a jiné technické nedostatky, které nepozměňují smysl ani obsah zveřejněného textu či vložené inzerce, neopravňují inzerenta k odmítnutí, ani ke krácení sjednané platby za poskytnuté služby a nezakládají rovněž nárok inzerenta na opravu inzerce na náklady provozovatele či jiné jeho nároky na náhradu škody.

31. Zpoždění zveřejnění inzerátu, pokud je u nečinnosti serveru provozovatele kratší než 24 hodin (garantovaná dostupnost serveru je 98,8 %) ode dne sjednaného zveřejnění a není způsobeno podstatným porušením povinností provozovatele, nezakládá nárok inzerenta na náhradu škody a není vadou plnění.

32. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo zastavit činnost serveru bez nároku inzerenta na náhradu škody.

33. Provozovatel neodpovídá za škodu, pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Jestliže cena za inzerci, která takto nebude moci být publikována, byla již zaplacena, bude tato zaplacená částka inzerentovi vrácena. Pokud nebyla dosud účtována, nebude fakturována. Pokud byla vyúčtována a nebyla dosud zaplacena, bude vystaven daňový dobropis, popř. může být zveřejněna v jiném dohodnutém termínu, vždy po konzultaci s inzerentem.

34. Vznikne-li inzerentovi škoda zaviněním provozovatele, bude nahrazena tak, že provozovatel na své náklady inzerentovi bezplatně poskytne náhradní inzertní služby až do výše skutečné škody prokázané inzerentem formou bezplatného zveřejnění opraveného původně sjednaného či jiného dohodnutého inzerátu.

35. O způsobu náhrady škody, včetně případné splatnosti, bude vždy uzavřena písemná dohoda obou stran.

CENA INZERCE

36. Cena za inzerci se určuje podle aktuálního ceníku inzerce provozovatele v závislosti na rozsahu, umístění, typu, provedení a dalších případných charakteristikách zveřejňované inzerce. Cena inzerce je dána aktuálním platným ceníkem provozovatele s tím, že ceník se nepoužije pro určení ceny inzerce v případě, že jde o inzerci nadstandardní nebo je cena inzerce určena jinak (čl. 7. těchto podmínek). Aktuální ceník se vztahuje k datu zveřejnění. Ceny inzerce v ceníku jsou kalkulovány s přihlédnutím k výrobním a obchodním nákladům provozovatele a provozovatel má právo ceník jednostranně měnit bez předchozího oznámení, zejména v souvislosti se změnou svých obchodních nákladů apod.

37. Pro případ jakýchkoli pochybností o ceně inzerce je podstatný rozsah, obsah, doba a umístění skutečně zveřejněného inzerátu a ceny uvedené v posledním aktuálním znění ceníku platného pro inzerci zveřejňovanou v den sjednaného uveřejnění. Inzerent uzavřením smlouvy nebo odesláním objednávky inzerce současně projevuje svůj souhlas s tím, že cena za inzerci se sjednává tak, že bude určena tímto způsobem, tj. podle aktuálního ceníku provozovatele/vydavatele.

38. Změna ceníku nebo aktualizace jeho jednotlivých položek se provádí:

38.1. bez dalších úkonů oznámením nového znění ceníku, po předchozím upozornění jeden měsíc předem písemným oznámením inzerentovi, s nimiž byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy.

38.2. zveřejněním nového aktuálního ceníku pro internet na webových stránkách poskytovatele nebo na vyžádání elektronicky, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

39. Cenové podmínky sjednané a uvedené ve smlouvě budou platné v případě, že smlouva je plněna v celém rozsahu.

40. Poskytnutí množstevních slev, bezplatné zveřejnění a další smluvené množstevní výhody nemohou být na provozovateli požadovány před splněním smlouvy. Je-li ze strany inzerenta porušena smlouva, sjednané nadstandardní podmínky a výhody, slevy a jiné změny sjednané ceny oproti standardní ceně se ruší a inzerent je povinen zaplatit částku určenou podle standardního platného ceníku podle rozsahu, obsahu a umístění zveřejněné nebo objednané inzerce.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

41. K cenám bez DPH se vždy připočítává daň z přidané hodnoty dle sazby platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění a inzerent je povinen tuto daň provozovateli zaplatit. Pokud je v písemnostech mezi inzerentem a provozovatelem uvedena částka bez specifikace, zda jde o cenu bez daně či s daní, rozumí se jí vždy cena bez daně z přidané hodnoty.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

42. Cena za inzerci na internetu musí být provozovateli zaplacena vždy předem, nejpozději 24 hodin před požadovaným uveřejněním nebo zahájením kampaně.

43. Cena za inzerci se platí bezhotovostním převodem ve prospěch účtu provozovatele: 218 018 641/0600 v den uvedený na faktuře – daňovém dokladu (den splatnosti). Není-li datum splatnosti uvedeno, pak nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení daňového dokladu nebo ode dne splnění závazku provozovatele, pokud se daňový doklad nevydává. Nezaplatí-li inzerent cenu inzerce na internetu předem, je provozovatel oprávněn zveřejnění odepřít do dne zaplacení ceny inzerce nebo od smlouvy odstoupit.

44. Pokud se vydává daňový doklad, provozovatel vystaví a odešle inzerentovi daňový doklad/fakturu, který mu bude doručen do tří dnů po odeslání.

44.1. Částka je uhrazena v den připsání částky ve prospěch účtu provozovatele.

45. Při prodlení s placením je inzerent povinen zaplatit provozovateli zákonný úrok z prodlení.

46. Provozovatel může v případě prodlení inzerenta s placením odmítnout další objednávky nebo je oprávněn žádat zálohu až do výše 100 % ceny inzerce, a do doby zaplacení zálohy může odmítnout plnit nebo nepřijmout objednávku inzerce.

PLATNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

47. VOP jsou platné od zveřejnění na webové adrese www.udalostiextra.cz, případně na adrese provozovatele zpravodajského serveru.

48. Provozovatel; BJ ExtraMedia-Jiří Berec, si vyhrazuje právo VOP kdykoli změnit, a to bez předchozího upozornění, nicméně vynaloží maximální úsilí, aby zveřejnil nové VOP s dostatečným předstihem.

49. Objednavatel inzerce (inzerující) svým podpisem stvrzuje, že četl výše uvedené obchodní podmínky inzerce a inzertních služeb internetového serveru www.Udalostiextra.cz a souhlasí s nimi.

Upozornění:

  • Nejsme plátci DPH, a proto jsou fakturované ceny vždy uvedeny vč. daně (DPH) (viz obchodní podmínky).
  • Nedílnou součástí objednání inzerce na serveru www.udalostiExtra.cz je objednávkový formulář, který je ke stažení níže na uvedených webových stránkách pod tímto textem.


Za objednavatele inzerce
inzerující:

……..……………………………………………..

Jméno a příjmení – spol. (firma) nebo OSVČ
razítko a podpis

V ………………………………………., dne …………………………….