Etický kodex zpravodajského serveru UdalostiExtra.cz – úvodní informace

Úvodem: Cílem Etického kodexu je poskytnout každému členu redakce serveru UdalostiExtra.cz (dále jen redakce) vodítko k tomu, jaké profesně-etické jednání se od něj očekává v rámci jeho pracovních povinností. Etický rozměr práce všech členů redakce je důležitý sám o sobě i jako předpoklad společenského a hospodářského úspěchu serveru. Serióznost a dobré jméno každého redaktora jsou podmínkou pro naplnění této funkce.

Čtenáři mají jako občané a široká veřejnost právo na informace zaručené Základní listinou práv a svobod. Členové redakce (redaktoři či novináři) přejímají osobní odpovědnost za to, že informace, které šíří prostřednictvím zpravodajského serveru na internetové adrese: www.udalostiextra.cz, jsou včasné, úplné, pravdivé a především nezkreslené. V tomto vymezeném smyslu je každý člen redakce i celý portál loajální především ke čtenářům. Prvotním zájmem členů redakce je zájem čtenářů, nikoli skupinový zájem profesních odborníků, politiků, zdrojů informací nebo inzerentů.

Z tohoto důvodu má etický kodex zabránit zejména konfliktu zájmů.

Protože otázky spojené s konfliktem zájmů jsou komplexní povahy a redakce nemůže po čtenářích žádat, aby se vyznali v detailech této komplexnosti, musí každý člen redakce (redaktor, reportér, novinář, kameraman, fotograf, editor a také vedoucí redakce, šéfredaktor, popř. šéfeditor) udělat vše pro to, aby se vyhnul i zdání konfliktu zájmů, neboť i to poškozuje dobré jméno zpravodajského portálu. Dodržování etického kodexu, je významným kritériem, podle něhož je každý pracovník hodnocen.

Porušení etického kodexu ze strany zaměstnance (i externích spolupracovníků) představuje porušení pracovní kázně zaměstnance či spolupracovníka, přičemž může vést až ke ztrátě důvěry zaměstnavatele v zaměstnance nebo spolupracovníka a může být i důvodem pro rozvázání pracovního poměru, popř. ukončení jakékoli dosavadní spolupráce.

Etický kodex serveru UdalostiExtra.cz.

Práce s informacemi

 1. Při své práci se členové redakce řídí vždy zákony České republiky. Zejména dbají na to, aby svými články nevyzývali k jakékoli diskriminaci, zejména rasové, národnostní, třídní nebo náboženské, ani k diskriminaci založené na příslušnosti k pohlaví či sexuální orientaci.
 2. Členové redakce přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Zároveň nesmějí žádnou informaci vědomě zatajit či zkreslit.
 3. Členové redakce dále dbají na to, aby nezkreslili přesnost informací, a to ani použitím nevhodného titulku, doprovodnou fotografií apod.
 4. Každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoli poškodit, musí být neprodleně ze strany redaktora (novináře) nebo editora webu opravena, popř. odstraněna úplně.
 5. Členové redakce obecně nepublikují zpravodajské články vycházející pouze z informací jednoho zdroje! Existují samozřejmě výjimky. Tvoří je agenturní zprávy, statistické a věcné informace (policejní tzv. „svodky“, hlášení hasičů apod.), články statistického charakteru, zpravodajství o významných projevech politiků, státních subjektů a institucí ad. Ve výjimečných případech je možné čerpat pouze z informací jednoho zdroje. Publikování takovéto informace schvaluje výhradně šéfredaktor, vedoucí redakce (jde o jmenovaného šéfredaktora, který je přímo nadřízený redaktorovi či editorovi – dále jen šéfredaktor). Ve výjimečných případech rovněž i vydavatel/provozovatel daného zpravodajského webu či serveru.
 6. Ve svých materiálech členové redakce (redaktoři) rozlišují faktické údaje a osobní názory! Osobní názory se mohou objevit pouze v názorových článcích – komentářích, názorových analýzách, glosách, ale nikdy ne ve zpravodajství obecném.
 7. Ti, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, musí vždy dostat možnost vyjádření. Pokud se přes snahu redakce dotčenou osobu/osoby nepodaří zastihnout, zpráva může být i přesto publikována. Publikování takovéto informace schvaluje opět vždy šéfredaktor, ve výjimečných případech pak vedení (provozovatel) zpravodajského webu. Ve zprávě pak musí být uvedeno, že se redakce snažila „napadenou“ osobu zastihnout a zpravidla i důvod, proč se to nepodařilo.
 8. Osobám, se kterými člen redakce mluví a přináší o nich informace, se musí představit jako novinář a prokázat se redakčním – novinářským průkazem. Výjimky se týkají například testování kvality služeb a citlivé investigativní práce a musí je vždy schválit šéfredaktor (popř. provozovatel či vydavatel) serveru.
 9. Členové redakce se nedopustí plagiátorství! Jsou povinni uvést zdroje, z nichž své již publikované informace čerpali.
 10. Fotografické materiály čerpá redakce zpravodajského serveru výhradně ze svých vlastních zdrojů, redakčních autorských děl nebo fotografických materiálů zaslaných do redakce třetí osobou (zpravidla se jedná o fotografické materiály, které jsou nedílnou součástí tzv. tiskových zpráv od tiskových agentur či tiskových mluvčí státních, soukromých institucí či firem). Redakce rovněž může využívat k publikaci fotografické materiály třetích stran a to z takzvaných internetových free www stránek, které službu sdílení a užití jejich fotografických materiálů nabízí zdarma, pro volné užití, většinou pod licencí CC BY 4.0 a podobně.

Rozdělení redakčních a obchodních záměrů

 1. V redakci i na internetových webových stránkách, je zřetelně oddělena redakční práce od inzertních ploch tak, aby čtenář nemohl obě tyto části zaměňovat. Členové redakce se nesmějí podílet na náboru inzerce.
 2. Články napsané členy redakce jsou zařazovány jen v místech, za něž nese odpovědnost samotná redakce, popř. vydavatel/provozovatel serveru. Nemohou být využívány v inzerátech a zvláštních inzertních přílohách. Toto ustanovení se netýká redaktorů a spolupracovníků či obchodních zástupců redakce specializovaných na inzertní přílohy, které jsou však zřetelně a vždy označeny jako „inzerce, reklamní sdělení, (PR)“ apod. Zaměstnanec – spolupracovník specializovaný na inzertní přílohy se zpravidla nepodílí na práci redakce jako klasický redaktor/novinář a nepublikuje v nich svoje články, pokud jeho nadřízený šéfredaktor (vedení redakce) nerozhodne jinak.
 3. Inzertní části serveru jsou zřetelně odlišeny od redakčních, používají výrazně jiný typ písma, mají jinou grafickou podobu a jsou zřetelně označeny jako již zmiňovaná „inzerce.“ Reklamní plochy webu mohou mít i grafickou podobu různých reklamních bannerů, textových, statických, flash, video apod.
 4. Člen redakce nesmí slibovat článek výměnou za inzerci nebo úplatu!!!

Konflikt zájmů

 1. Obecně platí zásada, že členové redakce píší o politických, společenských, kulturních, sportovních a zájmových organizacích a skupinách, v nichž jsou členy, pouze tehdy, pokud je o jejich členství informován nadřízený šéfredaktor a provozovatel zpravodajského serveru a zároveň jsou při jejich psaní plně dodrženy zásady vyváženosti a nestrannosti.
 2. Účast v politických a zastupitelských orgánech a záměr kandidovat ve volbách jsou členové redakce povinni oznámit šéfredaktorovi a dohodnout se s ním na případných pravidlech další práce v redakci samotné. Členové redakce, stejně jako úzké vedení a provozovatel daného zpravodajského serveru jsou bez politické příslušnosti, nejsou tedy členy žádné politické strany či hnutí v České Republice ani zahraničí.
 3. Osobní investice členů redakce (redaktorů, novinářů, fotoreportérů, členů krajských redakcí apod.) nesmějí nikdy a za žádných okolností ovlivnit nezávislost psaní. Obecně platí pravidlo, že člen redakce – redaktor, reportér, fotograf či kameraman apod. – nepíše (nepublikuje) o podniku, na jehož hospodářských výsledcích má vlastní soukromý zájem.
 4. Členové redakce se nemohou publicisticky věnovat podnikům, složkám, sborům nebo institucím, v jejichž statutárních, dozorčích nebo jiných orgánech fyzicky působí, případně jsou jejími členy či zaměstnanci.
 5. Členové redakce nejsou oprávněni využívat jakoukoli informaci, která není k dispozici veřejnosti, k vlastnímu obohacení nebo prospěchu nebo k obohacení nebo prospěchu třetích osob. K vlastnímu prospěchu nebo prospěchu třetích osob nejsou oprávněni ani využívat status novináře, vč. prokazování se novinářským průkazem.
 6. Členové redakce při své práci nepřijmou dary nebo jakékoli jiné peněžité nebo nepeněžité výhody, ať už přímo nebo nepřímo, od lidí a firem, institucí, o nichž píší. Netýká se to symbolických dárků (tužka, poznámkový blok) či běžného pohoštění. Netýká se to ani recenzních kopií (kniha, CD, CD-ROM, katalog výstavy apod.) Pokud by odmítnutí hodnotného daru bylo nezdvořilé, člen redakce tento dar může přijmout obecně za redakci, která jej pak věnuje charitě, popř. vybrané neziskové organizaci apod. V tomto případě to člen redakce oznámí neprodleně dárci a současně o tom bude informovat vedení redakce/provozovatele webových stránek.

Respektování soukromí a práce se zdroji

 1. Členové redakce respektují soukromí osob, o nichž přinášejí informace.
  Každý má právo na slušné zacházení. Veřejně známí lidé (V.I.P.) či osobnosti ale požívají menší ochranu soukromí než veřejně neznámí občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých lidí za jejich jednání vůči společnosti, jejich možnost ovlivňovat životy spoluobčanů a také jejich snadný přístup ke sdělovacím prostředkům v případě poškození. Člen redakce (novinář, fotograf, fotoreportér, kameraman či redaktor) je povinen vždy brát zvláštní ohledy a zřetel zejména na mladistvé, nemocné a sociálně „slabé“ a jednat tak, aby jim nezpůsobil újmu. Vyžaduje-li investigativní práce narušení soukromí občanů, lze to zdůvodnit pouze veřejným zájmem hledané informace. Narušení soukromí musí VŽDY schválit vedení redakce – provozovatel internetových webových stránek#Udalostiextra.cz.
 2. Vyžaduje-li investigativní práce NEstandardní postup, který by mohl být interpretován jako porušení obecně závazných právních předpisů, lze takový postup ospravedlnit pouze konkrétním veřejným zájmem, nikoli však obchodním zájmem. Takový postup podléhá schválení provozovatele/vydavatele zpravodajského serveru, nikoli však šéfredaktora přímo nadřízeného redaktorovi, ale šéfredaktora stojícího o stupeň výše, tj. v daném případě provozovatel zpravodajského serveru. Redaktor může výše uvedený nestandardní postup jako pracovní úkol odmítnout, aniž by mu hrozila jakákoli pracovněprávní sankce za neplnění pracovních úkolů apod. Poruší-li člen redakce platné obecně závazné právní přepisy, je za takovéto jednání plně odpovědný dle současné platné právní legislativy.
 3. Citace výroků a informace od občanů, kteří si nepřáli být jmenováni, používá redakce výjimečně, zpravidla jen tehdy, není-li možné získat nebo potvrdit informaci z jiného zdroje a neuveřejnění by postavilo zpravodajský deník do konkurenční nevýhody. Čtenář má právo vědět, proč dotyčný nechce být citován. Každou citaci či informaci z nejmenovaného zdroje však musí schválit šéfredaktor nebo jím pověřený vedoucí pracovník redakce (redaktor). I při publikování informací z nejmenovaného zdroje platí zásada pravdivosti a úplnosti.
 4. Členové redakce chrání identitu zdrojů, přičemž postupují v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnou právní legislativou nejen na území ČR. V citlivých případech může vedoucí pracovník redakce a šéfredaktor požádat redaktora o sdělení jména zdroje informace. Redaktor má právo toto sdělení odmítnout bez nebezpečí postihu. V takovém případě však vedení redakce může odmítnout zveřejnění této informace nebo článku či reportáže.
 5. Platí obecné pravidlo, že redakce neuznává institut autorizace rozhovoru. Pravidla vedení každého rozhovoru domluví člen redakce s interviewovaným předem. Jakékoli informace poskytnuté redaktorovi mimo záznam musí být domluveny předem a člen redakce (redaktor, novinář) musí dohodu respektovat. Člen redakce nedovolí dodatečné zásahy do textu rozhovoru, které mají jiný než zpřesňující charakter. Nedovolí zejména zásahy, které pozměňují smysl původního vyjádření. Zhlédnutí textu rozhovoru interviewovaným před publikací je zdvořilostí, kterou člen redakce může a nemusí poskytnout.
 6. Členové redakce dodržují zásadu presumpce neviny. Jména obviněných a obžalovaných osob uvádějí pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu, nebo v případě, že jméno dotčeného je všeobecně známé, bylo již publikováno v médiích a nehrozí tak, že zveřejnění jména bude mít negativní dopady na dotčeného či jeho příbuzné. Redakce NIKDY neidentifikují v článcích příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich výslovného souhlasu! V článcích či reportážích se obecně nezveřejňují informace o osobních údajích, jako jsou data narození, telefonní čísla, adresy trvalého pobytu apod.
 7. Obdrží-li redaktor (novinář) zpravodajského webu UdalostiExtra.cz informace elektronickou poštou (e-mail), kdy se jedná například o texty, fotografie nebo videonahrávky, u kterých není v jeho silách fyzicky či technicky ověřit pravost autora daného materiálu, může, jej i přesto publikovat s tím, že uvede plný zdroj a zároveň o této skutečnosti bude neprodleně informovat svého nadřízeného pracovníka, kterým je vždy daný šéfredaktor, nebo přímo provozovatele/vedení zpravodajského webu. Uveřejněním zdroje, který fotografie, videonahrávku či textový materiál do redakce zpravodajského serveru zaslal (na redakční e-mail), se rozumí uvedení jména podepsaného v mailové zprávě vč. mailové adresy elektronické pošty, ze které byly materiály do redakce zaslány.

Spolupráce s jinými médii, mediálními a tiskovými agenturami

 1. Členové redakce nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty redakce či vydavatele/provozovatele internetových www stránek, tj. (deníky, internetové press servery, zpravodajské týdeníky, občasníky, místní radniční noviny, krajské listy, regionální zpravodajské portály, magazíny či blogy apod.), pokud zdůvodněnou výjimku písemně nepovolí šéfredaktor. O této skutečnosti spolupráce musí být vždy informován písemnou formou provozovatel/vydavatel zpravodajského serveru. V ostatních médiích mohou členové redakce vystupovat a mohou s nimi spolupracovat, pokud jsou identifikováni jako členové redakce serveru UdalostiExtra.cz. I v tomto případě ale musí být o spolupráci s médiem předem informován nadřízený šéfredaktor a provozovatel serveru.
 2. Pokud se redaktor rozhodne vlastní materiál publikovat, např. v odborném časopise, je povinen jej nejprve nabídnout k využití v médiích serveru UdalostiExtra.cz. Až po odmítnutí vlastní redakce, pod kterou pracuje nebo se kterou úzce spolupracuje, publikuje eventuálně jinde. Vždy po konzultaci s šéfredaktorem nebo s vedením a provozovatelem webových stránek.
 3. Členové redakce se zpravidla nepodílejí na tvorbě PR materiálů firem, pokud by takováto práce mohla zpochybnit jejich nezávislé postavení. I tento typ práce musí předem povolit nadřízený šéfredaktor nebo provozovatel internetových webových stránek www.UdalostiExtra.cz

Závěrem

 • Vedení redakce internetového serveru #UdalostiExtra.cz, kterým je Mediální a reklamní agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, na všech stupních řízení odpovídá za uplatňování principů etického kodexu a řeší případy jeho porušení.
 • Každý člen redakce zpravodajského serveru UdalostiExtra.cz bude seznámen s tímto etickým kodexem a písemně jej podepíše.
 • Každý člen redakce bude vlastnit interní novinářský průkaz redaktora, novináře, tzv. „PRESS PRŮKAZ“ redakce serveru UdalostiExtra.cz, případně i dalších serverů a www stránek, které vydavatel/provozovatel zároveň na internetu provozuje či bude v budoucnu provozovat.
 • Adresa vydavatele/provozovatele internetových webových zpravodajských stránek na URL adrese: https://www.udalostiextra.cz, je Mediální a reklamní agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, se sídlem: Tylova 992, Litvínov, 436 01. IČO: 648 55 791.
  Redakční e-mail: redakce@udalostiextra.cz telefonické spojení: +420 601 121 243.

Etický kodex serveru UdalostiExtra.cz byl aktualizován vedením redakce/provozovatelem s účinnou platností ke dni: 1. 7. 2019.