Podmínky užití

„Všeobecné podmínky používání webových stránek“

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti vydavatele a provozovatele internetového zpravodajství, kterým je B&B mediální agentura – David Bárta, IČO:65396685, se sídlem na adrese: Pod Můstkem č.p. 784/13, Rudná 252 19, který je provozovatelem informačního velkoformátového zpravodajského portálu na internetové adrese www.udalostiextra.cz, a všech dalších osob – návštěvníků stránek.

Návštěvník, který navštíví internetové stránky, je povinen seznámit se těmito Všeobecnými podmínkami. Jakýmkoli dalším užitím internetových stránek poté, co se návštěvník seznámil či měl možnost seznámit s Všeobecnými podmínkami, vyjadřuje návštěvník svůj souhlas se všemi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

Mediální agentura B&B – David Bárta, je držitelem majetkových autorských práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, nebo oprávněným uživatelem všech součástí internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Návštěvník prohlížením zmiňovaných internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto Všeobecných podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem internetového zpravodajského webu a návštěvníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Odpovědnost za obsah

Vydavatel a redakce zpravodajského portálu Udalostiextra.cz neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerých informací zveřejněných na internetových stránkách. Mediální agentura B&B David Bárta, si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.

Mediální agentura B&B David Bárta obecně odpovídá za obsah internetových stránek. Za obsahovou část serveru UdálostiExtra.cz zodpovídá šéfredaktor a hlavní editor webu. Mediální agentura B&B David Bárta však neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací či medií, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů nebo sdílení na internetových stránkách, ani za obsah jakýchkoli částí internetových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah příspěvků uživatelů internetových stránek např. v komentářích, blogu a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na internetových stránkách třetí stranou.

Mediální agentura B&B David Bárta, jakož to provozovatel a vydavatel zpravodajského portálu UdálostiExtra.cz, je oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, platnou právní legislativou, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům vydavatele a redakce serveru https://www.udalostiextra.cz, zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

Povinnosti návštěvníka při užívání internetových stránek

Návštěvník se zavazuje, že při užívání internetových stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele Mediální agentury B&B David Bárta, ani ostatních uživatelů.

Vybraný obsah nebude-li stanoveno jinak je pro běžné uživatele internetu/čtenáře zveřejňován a zpřístupněn zdarma.

Návštěvník není oprávněn zejména:

  • zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu poskytovatele;

  • porušovat zabezpečení internetových stránek;

  • bránit jiným uživatelům v užívání internetových stránek;

  • využívat internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;

  • zanést na internetové stránky viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé a poškozující programy;

  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele;

  • pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;

  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;

  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.

Mediální agentura B&B David Bárta / vydavatel a provozovatel internetového webu #UdalostiExtra.cz, si vyhrazuje právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm návštěvníkům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem může provozovatel a redakce vydavatele v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za tím účelem, zda takové nástroje používají či nikoliv.

V případě, že zákazník či návštěvník webových stránek (běžný uživatel internetu) poruší své povinnosti při užívání internetových stránek, je Mediální agentura B&B – David Bárta (vydavatel a provozovatel) oprávněn znemožnit mu přístup na uvedené internetové stránky a odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, která je důsledkem porušení tohoto porušení povinností.

Souhlas s užitím příspěvků

Umístí-li, elektronicky či písemně zašle nebo jinak doručí návštěvník nebo dodavatel publikovaných informací či děl na internetové stránky v souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky, video-příspěvky apod. – dále jen „příspěvky“), uděluje tím Mediální agentuře B&B – David Bárta, potažmo redakci zpravodajského portálu #UdálostiExtra.cz svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním a zpřístupněním prostřednictvím internetu na internetových stránkách, sociálních sítích a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje návštěvník vydavateli a provozovateli zpravodajského portálu UdalostiExtra.cz svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v těchto Všeobecných podmínkách.

Veškerá oprávnění, dle těchto Všeobecných podmínek uděluje návštěvník provozovateli Mediální agentuře B&B – David Bárta bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li stanoveno jinak), pro území České republiky, na dobu padesáti let a bez množstevního omezení.

Tím, že návštěvník umístí své příspěvky nebo komentáře na internetové stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout provozovateli a vydavateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli jiná práva, která by v tom návštěvníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení návštěvníka ukáže být nepravdivým, je provozovatel a vydavatel zpravodajského portálu Mediální ag. B&B – David Bárta oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že vydavatel a provozovatel prohlášení zákazníka za pravdivé považoval a použil příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

Mediální agentura B&B – David Bárta, si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a z internetových stránek odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s povinnostmi zákazníka, dle těchto Všeobecných podmínek, například dojde-li k zjištění, že se jedná o reklamní sdělení (PR článek, PR Native) jehož následná publikace nebyla předem ujednána a je na uvedeném zpravodajském portále zpoplatněna nebo dojde, ke zjištění ze strany redakce, že obsahová část textu je klamavého či nepravdivého charakteru viz. uvedené informace těchto podmínek užití.

Obsahové zásady služby Diskuze na serveru UdálostiExtra.cz

Skužba Diskuze na serveru UdálostiExtra.cz je bezplatná služba pro komunikaci a vyjádření vlastní osobnosti či názorů. Věříme, že služba Diskuze zvyšuje dostupnost informací, podporuje prospěšnou výměnu názorů a poskytuje možnost nových spojení mezi lidmi. Jsme přesvědčeni, že cenzura tohoto obsahu je v rozporu se službou, která je založena na svobodě vyjadřování.

Pokud však máme tyto hodnoty potvrdit, potřebujeme omezit zneužívání, které ohrožuje naši schopnost poskytovat tuto službu a svobodu vyjadřování, jež je touto službou podporována. V důsledku toho existují určitá omezení typu obsahu, který může být ve službě Diskuze umístěn. Omezení, která jsme definovali, splňují zákonné podmínky a současně slouží k rozvoji služby jako celku.

Spoléháme se, že čtenáři našeho zpravodajského serveru nahlásí obsah, který jim nepřipadá v souladu s pokyny pro komunitu našich diskutujících. Pokud narazíte na příspěvek/komentář, který podle vás porušuje pokyny pro naší komunitu, nahlaste ho pomocí odkazu „Nahlásit“ v navigaci většiny blogů. Pokud odkaz na blogu nemůžete najít, můžete porušení nahlásit přímo zde.<<

Pokyny pro komunitu diskutujících v komentářích

Naše pokyny pro komunitu autorských příspěvků v diskuzi hrají důležitou roli v zachovávání příjemného tvůrčího prostředí na webu. Respektujte je! Zásady mohou být průběžně aktualizovány, proto se sem později vraťte. Při uplatňování níže uvedených zásad můžeme udělit výjimky v případě uměleckých, vzdělávacích, dokumentárních nebo vědeckých účelů nebo v případě, že tolerování obsahu bude mít pro veřejnost jiný výrazně významný přínos.
Obsah diskuze: Ve službě Diskuze, je povoleno zveřejňovat obsah určený pouze pro dospělé (18+) a to výhradně v textové podobě. Na službě Diskuze se NESMÍ zveřejňovat erotické či porno fotografie nebo videa! Před obsah všech příspěvků/článků označených jako „pouze pro dospělé“ umístíme viditelné informace s upozorněním na obsah pouze pro dospělé. Nebo informace o článku, který obsahuje erotické texty např. povídky a podobně.

Naše zásady obsahu pro dospělé mají určité výjimky:

• Nepoužívejte vlastní komentáře/diskuzi k vydělávání peněz prostřednictvím obsahu pro dospělé. Nevytvářejte například komentáře s reklamami nebo odkazy na komerční pornografické weby či jiné url stránky.
• Nepovolujeme nelegální sexuální obsah včetně fotek, videa nebo textového obsahu zobrazujícího nebo podporujícího znásilnění, incest, zoofilii nebo nekrofilii.
• Nezveřejňujte ani nedistribuujte soukromé fotky či videa zobrazující nahotu ani sexuálně explicitní či neexplicitní intimní a sexuální fotky a videa. Pokud někdo takovou soukromou fotku či video s vámi nebo kýmkoliv jiným zveřejnil, nahlaste nám to zde.<<
Bezpečnost dětí: Uplatňujeme zásadu nulové tolerance k obsahu, který znázorňuje nebo propaguje zneužívání dětí. Mezi takový obsah může patřit například:
• Obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí: Uživatelům, u kterých zjistíme, že zveřejňují či rozšiřují obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí, bude okamžitě zrušen účet. Rovněž takové uživatele nahlásíme příslušným úřadům, jak vyžaduje zákon!
• Pedofilie: Nepovolujeme obsah, který podporuje nebo propaguje sexuální náklonnost vůči dětem. Nevytvářejte například blogy s galeriemi obrázků dětí, kde mají obrázky nebo text k těmto obrázkům sexuální podtext, a nezveřejňujte obsah sexuální povahy s nezletilými účastníky.

Projevy nenávisti: Naše služby jsou platformou pro svobodné vyjádření, nepřipouštíme ale, aby zprostředkovávaly projevy nenávisti. Tím máme na mysli obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí nebo je jeho hlavním účelem vyvolávat nenávist vůči jednotlivcům či skupinám lidí na základě rasového či etnického původu, náboženského přesvědčení, postižení, věku, národnosti, postavení válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo jakékoli jiné charakteristiky, která se spojuje se systémovou diskriminací či marginalizací.

Násilí: Není v pořádku zveřejňovat násilný či krvavý obsah, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Pokud sdílíte explicitní obsah ve zpravodajském, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho lidem pomohli pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby mohl zůstat v našich službách. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.

Teroristický obsah: Provozovatel mediálního serveru UdálostiExtra.cz nepovoluje službu Diskuze používat teroristickým organizacím k žádným účelům, a to ani k náboru. V komentářích je přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje terorismus či násilí nebo oslavuje teroristické útoky.

Pokud sdílíte obsah týkající se terorismu ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, aby byl čtenářům daný kontext zcela jasný. Explicitní nebo kontroverzní záběry mohou podléhat věkovému omezení nebo zobrazení upozornění.

Obtěžování a vyhrožování: Nikoho neobtěžujte a nešikanujte. Každému, kdo se ve službě vlastní blog dopouští obtěžování nebo šikany, může být problematický obsah odebrán, a tomuto uživateli může být také trvale zakázán přístup na tento internetový server. Online obtěžování je navíc na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě. Nikomu na svém blogu nevyhrožujte! Nezveřejňujte například hrozby smrtí jiné osobě nebo skupině lidí. Nezveřejňujte obsah navádějící čtenáře k násilným činům proti jiné osobě či skupině lidí.

Autorská práva: Jednou ze zásad naší společnosti a vydavatele je reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Neuvádějte ani odkazy na jiné weby, z nichž mohou čtenáři nelegálně stahovat obsah jiných uživatelů nebo třetích stran. Obsah vašeho autorského díla (v diskuzi) nesmí obsahovat tzv. prokliky na jiné webové internetové stránky či e-shopy s platnou url adresou. Zdůrazňujeme, že takové jednání považujeme za hrubé porušení podmínek užití služby Diskuze a danému autorovu takového příspěvku bude obratem udělen BAN. V komentářích diskuze NENÍ DOVOLENO zveřejňovat obsah třetích stran, tj. kopírování, sdílení, publikování cizích autorských textů, fotografií či videa z internetu nebo odjinud. Diskuze a komentáře slouží výhradně k publikování a zveřejňování vašich autorských textů nebo fotografií, nikoliv však zkopírovaných či „ukradených“ z internetu nebo sociálních sítích, které rovněž podléhají autorskému zákonu.

Monitoring komentářů: Služba Diskuze je on-line monitorována, jak fyzicky administrátory webu, tak elektronicky prostřednictvím interních pluginu a systému.

Osobní a důvěrné informace: Zveřejňování osobních a důvěrných informací jiných osob není v souladu s našimi zásadami. Nezveřejňujte například čísla platebních karet, rodná čísla, neveřejná telefonní čísla nebo čísla občanských průkazů jiných osob či jakýchkoliv dokladů vůbec. Nepřidávejte ani nedistribuujte fotky ani videa zachycující nezletilé. Toto je provozovatelem serveru výslovně ZAKÁZÁNO! Pokud někdo zveřejnil fotku nebo video zachycující nezletilou osobu, nahlaste nám to prosíme a to přímo na náš redakční e-mail: redakce(zavináč)udalostiextra.cz. Mějte také na paměti, že ve většině případů nejsou informace, které jsou již volně dostupné na internetu nebo ve veřejných záznamech, podle našich zásad považovány za soukromé nebo důvěrné.

Předstírání identity a uvádění v omyl: Nepředstírejte identitu jiné osoby nebo organizace a neuvádějte čtenáře v omyl ohledně vlastní identity. Toto rovněž považuje provozovatel/vydavatel zpravodajského internetového serveru UdálostiExtra.cz za nepřípustné.

To zahrnuje předstírání identity osoby nebo organizací, které nezastupujete, poskytování zavádějících informací o identitě uživatele nebo webu, kvalifikaci, vlastnictví, účelu, službách nebo firmě a nepravdivé implikování partnerství s jiným jednotlivcem nebo organizací či jeho nebo její doporučení.

Také sem patří obsah nebo účty, které uvádějí čtenáře v omyl ohledně svého vlastnictví nebo primárního účelu či tyto informace zatajují, například cílené zatajování nebo špatné uvádění vaší země původu nebo dalších podstatných podrobností o vás při směřování obsahu o politice, sociálních otázkách nebo záležitostech veřejného zájmu na uživatele v jiné zemi než vaší. Povolujeme parodii, satiru a používání pseudonymů – vyhýbejte se ale obsahu, který uživatele pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

Zavádějící obsah – dezinformace: Nešiřte obsah, který podvádí, klame nebo mate uživatele. Mezi takový obsah patří:

Zavádějící obsah týkající se občanských a demokratických procesů: Prokazatelně nepravdivý obsah, který by mohl výrazně poškodit důvěru v občanské nebo demokratické procesy nebo účast na nich. To zahrnuje informace o postupech veřejného hlasování, způsobilosti kandidátů na politickou činnost na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo účasti na sčítání, které jsou v rozporu s oficiálními úředními záznamy. Patří sem také nepravdivá tvrzení, že politicky angažovaný člověk nebo vládní činitel zemřel, měl nehodu nebo trpí náhlou vážnou nemocí.

Rovněž provozovatel/vydavatel internetového serveru UdálostiExtra.cz na kterém je zveřejněn váš vlastní autorský komentář neakceptuje zveřejňování dezinformací k současné probíhající celosvětové koronavirové pandemii, tématu Covid-19-obecně. Nepovoluje se zveřejňování prokazatelných informací, které jsou nebo byly zveřejněny na internetu, sociálních sítích či jiných publikacích, která byla označena, a to prokazatelně za tzv. fake news či dezinformační zdroje.

Zavádějící obsah týkající se praktik škodících zdraví: zavádějící obsah podporující nebo propagující praktiky, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě jednotlivců nebo újmě na veřejném zdraví.

Zmanipulovaná média: Média, která byla technicky zmanipulována nebo zfalšována způsobem, který uživatele uvádí v omyl a může představovat vážné riziko značné újmy.
Zavádějící obsah může být povolen ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, ale nezapomínejte poskytnout dostatek informací, abyste lidem pomohli tento kontext pochopit. V některých případech žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby takový obsah mohl zůstat v našich službách nadále zveřejněn.

Nebezpečné a nezákonné činnosti: Nepoužívejte vlastní komentáře ve službě Diskuze  za účelem zapojování se do nelegálních aktivit nebo k propagaci nebezpečné a nezákonné činnosti. Nezveřejňujte například blog navádějící uživatele k řízení pod vlivem alkoholu či drog. Nepoužívejte diskuzi potažmo komentáře ani k prodeji či propagaci léků, které jsou zakázané, a drog nebo jiných návykových látek. Jinak může být váš obsah trvale smazán a autor komentáře zablokován. Ve vážných případech zahrnujících například zneužívání dětí můžeme vaše jednání ohlásit příslušným úřadům. V takovém případě může provozovatel rovněž podat podnět na příslušné úřady za poškození dobrého jména a podobně.

Regulované zboží a služby: Nepoužívejte službu Diskuze k prodeji či propagaci regulovaného zboží a služeb, jako je například alkohol, hazard, léčiva, neschválené doplňky, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky. Obecně služba vlastní redakční blog NESLOUŽÍ k prodeji nebo on-line marketingu či on-line store! Pokud by došlo k tomu, že na vašem vlastním blogu bude nabízené či prodávané nějaké zboží nebo služby bude zmiňovaný příspěvek zneveřejněn a následně zablokován a to trvale, bez možnosti odvolání.

Spam: Spam má ve službě Diskuze několik podob, přičemž všechny mohou mít za následek smazání vašeho účtu/registrace a příspěvku/komentáře samotného. Mezi některé příklady patří vytváření komentářů určených pro přesměrování uživatelů na váš web nebo jeho posunutí na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání, přidávání komentářů do blogů jiných uživatelů pouze za účelem propagace vašeho webu či produktu nebo použití stávajícího obsahu z jiných zdrojů za primárním účelem vytvoření finančního zisku či získání jiných výhod včetně tzv. prokliků nebo vkládání přímých url adres do textu a podobně. Při zjištění takového jednání je autor komentáře trvale zablokován bez možnosti opětovné registrace!

Malware a viry: Nevytvářejte komentáře, které přenášejí viry, způsobují automatické vyskakování oken, pokoušejí se instalovat software bez souhlasu čtenáře nebo jiným způsobem zatěžují uživatele škodlivým kódem. Tyto aktivity jsou v Blogu přísně zakázány a jsou on-line monitorovány prostřednictvím interních programů. Uplatňování obsahových zásad služby Diskuze.

Podezření na porušení pokynů pro komunitu nám hlaste prostřednictvím odkazu „Nahlásit“ v navigaci většiny blogů nebo zasláním informace prostřednictví elektronické pošty na uvedený e-mail: redakce(zavináč)udalostiextra.cz *

Nahlášený obsah není automaticky odstraněn. Nejprve ho přezkoumá náš tým, který ověří, zda obsah opravdu porušuje pokyny pro komunitu. Pokud komentář ve službě Diskuze naše pokyny neporušuje, nebudeme proti němu ani jeho vlastníkovi podnikat žádná opatření.

Jestliže zjistíme, že komentář naše pokyny pro komunitu porušuje, podnikneme jedno nebo více z těchto opatření podle závažnosti daného porušení:

• Umístíme před daný komentář upozornění na citlivý obsah.
• Zrušíme publikování příspěvku, takže bude dostupný pouze autorovi komentáře. Nebude veřejně přístupný.
• Nevhodný obsah, příspěvek nebo daný komentář smažeme.
• Deaktivujeme autorovi přístup k účtu ve službě Diskuze.
• Deaktivujeme autorovi celkový přístup k účtu na serveru UdálostiExtra.cz
• Nahlásíme uživatele orgánům činným v trestním řízení.

Výše uvedená opatření také můžeme podniknout, jestliže zjistíme, že uživatel vytvořil několik komentářů za účelem opakovaného zneužívání ostatních. Nebo jej vytvořil pod nepravdivými údaji (jméno autora, e-mail a podob.) Jestliže byl váš komentář deaktivován, nevytvářejte místo něj náhradní či jiný, který se bude věnovat podobným činnostem. Redakce a vydavatel serveru UdálostiExtra.cz prostřednictvím vlastních monitorovacích programů všechny zmiňované a uvedené informace ověřuje a on-line monitoruje. Vydavatel/provozovatel internetového zpravodajského serveru UdálostiExtra.cz si vyhrazuje právo, kdykoliv dojde-li k jakémukoliv porušení zásad ve službě Diskuze uvedený komentář/příspěvek či sdělení zrušit, zcela zablokovat a to včetně vaší registrace a všech přístupů do námi provozovaných služeb.

Služba Diskuze je spuštěna u pouze vybraných článků u kterých redakce uznala za vhodné, aby je mohli čtenáři či registrovaní uživatelé okomentovat a napsat k nim vlastní názor.

Nežádoucí komentáře: Redakce rovněž zveřejňuje obsah u kterého je nežádoucí, aby byl uživateli tzv. komentován. Jedná se především o obsah, témata nebo články, které jsou na tzv. „citlivé“ téma, a u kterých je předpoklad, že by se diskuze komentujících mohla zvrhnout například v rasismus, vulgaritu a podobně. Redakce pečlivě zvažuje u kterého článku bude služba Diskuze povolena a u kterého nikoliv, stejně tak si redakce a vydavatel/provozovatel těchto webových stránek vyhrazuje právo službu Diskuze kdykoliv vypnout a tím pádem i zneveřejnit stávající, již publikované komentáře uživatelů.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí zpravodajských internetových stránek www.udalostiextra.cz.

Tyto Všeobecné podmínky je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat pouze vydavatel a provozovatel, kterým je Mediální agentura B&B – David Bárta s tím, že změnu Všeobecných podmínek oznámí na internetových stránkách.

Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří návštěvník tím, že bude stránky nadále používat.

Datum vydání: 1. dubna 2020
Aktualizace: 24. Březen 2021